Copyright 2020 - SRD Vrbas

Saopštenje o održanoj skupštini Srd “Vrbas” Gornji Vakuf - Uskoplje

 


Dana 24.02.2019.godine (nedjelja) sa početkom u 09:00 sati održana je redovna izvještajna skupština SRD Vrbas G.Vakuf-Uskoplje, u prostorijama JU Centar za obrazovanje i kulturu G.Vakuf-Uskoplje / mala sala /, skupštini je prisustvovalo 31 član društva.
Nakon što je utvrđen kvorum , odnosno dovoljan broj prisutnih članova Predsjednik skupštine je predložio dnevni red, koji je jednoglasno usvojen, nakon čega je pristupljeno radu.


Skupština je usvojila i obradila slijedeće tačke dnevnog reda :


1. Usvajanje saopštenja sa skupštine od 18.02.2018. godine


2. Usvajanje izvještaja o radu SRD Vrbas za 2018. Godinu


3. Usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju SRD Vrbas za 2018.god.


4. Usvajanje Plana rada za 2019. Godinu


5. Usvajanje plana prihoda i rashoda za 2019. godinu


6. Tekuća pitanja


a) Određivanje datuma početka ribolovne sezone


b) Održavanje tradicionalnog izleta povodom otvaranja ribolovne sezone


7. Razno


Uz manje sugestija i opaske sve tačke su obrađene bez ikakvih problema, veći dio tačake dnevnog reda kako je to i predloženo usvojene su u večinom glasova za, dok je samo jedna tačka usvojena sa jednim suzdržanim glasom .

Obavještava se članstvo SRD Vrbas da je na skupštini dogovoreno otvaranje ribolovne sezone dana 28.02.2019. godine /četvrtak/, skreće se pažnja svim članovima društva da se pridržavaju Zakona o sladkovodnom ribarstvu i Statuta SRD Vrbas, G.Vakuf-Uskoplje. Tradicionalni izlet u povodu otvaranja ribolovne sezone će biti upriličen dana 03.03.2019. godine u Bistričkoj rici – restoran Ribnjak, za sve članove je učešće – kotizacija 10 KM, kao i svake godine planira se zajedničko druženje uz bogatu tombolu i natjecanje u ribarskim sposobnostima.

Osim navedenog obavještavaju se oni članovi SRD Vrbas , koji nisu izmirili svoje obaveze prema društvu, /neplaćene ribarske dozvole / da prije plaćanja članarine za ovu godinu moraju izmiriti ostala dugovanja, u suprotnom neće im se izdavati markica za 2019 godinu, iste će biti predmet postupka Disciplinske komisije društva.

Od strane Upravnog odbora prisutnim na skupštini su prezentirani svi problemi sa kojima su se susretali u protekloj godine, veoma česte aktivnosti u koritima rijeka, stanje sa M.elektranama na području naše općine te veoma loše stanje sa količinom vode pa tako i ribljim fondom na području MZ Privor. Skupština je informisana sa aktivnostima UO u vezi sa planom izgradnje ribolovačkog objketa u reonu Bistričke rike.
Skupštinskom večinom, a po predlogu Upravnog odbora usvojeno je da se pokuša iznaći rješenje u vezi sa sporazum sa SRD Bugojno, o nesmetanom režimu ribolova za naše članove, te nastavi sa sporazumima sa SRD Donji Vakuf i SRD Jajce.
Naročita pažnja u narednom periodu će biti posvečena na afirmaciju i podršku mladim ribolovcima, te ekologiji i zaštiti voda od zagađenja o čemu su se složili svi prisutni članovi skupštine.
Svim članovima društva želimo mnogo sreče i dobrih ribolovnih uspjeha u novoj sezoni.


 B I S T R O !


UPRAVI ODBOR


​ ​ SRD “VRBAS “G.Vakuf-Uskoplje

Search

f t g m