Copyright 2021 - SRD Vrbas

STATUT SPORTSKO RIBOLOVNOG SAVEZA F BIH


      SRSFBIH 188x188

 

 

U tekstu ovog članka u produžetku, možete pročitati novi, predloženi  STATUT SPORTSKO-RIBOLOVNOG SAVEZA F BIH.

 

 

 

 

 
 
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ F BIH 
 
 
 
 
S T A T U T
SPORTSKO RIBOLOVNOG SAVEZA F BIH
ZENICA, 06. 02. 2016. GODINE
Na osnovu odredaba člana 14, Zakona o udruženjima i fondacijama, Zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH te Zakona o sportu BiH, Skupština Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine  na sjednici održanoj dana 06.02.2016. godine u   Zenici  donosi :
 
 
S T A T U T
SPORTSKO RIBOLOVNOG SAVEZA F BIH
Član 1.
Ovim Statutom uređuje se: osnivanje, naziv, sjedište, ciljevi i zadaci, zastupanje i predstavljanje, prava i dužnosti, stjecanje, raspolaganje i korištenje sredstava, organi Saveza, izbor organa, Skupština i njen djelokrug rada, Upravni odbor i njegov djelokrug rada, Nadzorni odbor, Disciplinski sud, planiranje i programiranje, stručni poslovi i evidencija općih akta, prestanak rada Saveza i prelazne i završne odredbe.
Član 2.
Sportsko ribolovni Savez F BiH (u daljem tekstu „Savez“) je nevladina, neprofitna, vanstranačka, nepolitička i samostalna organizacija udruženja sportskih ribolovaca sa područja Federacije BiH, koji svoje zajedničke ciljeve i interese ostvaruju preko kantonalnih saveza i čiji se rad zasniva na odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH, Zakona o udruženjima i fondacijama građana F BiH, Zakona o sportu i odredbi  ovog Statuta i ostalih pozitivnih zakonskih propisa.
Član 3.
Udruženja sportskih ribolovaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine dobrovoljno se udružuju  u Savez radi primjene i provedbe javnih ovlasti sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i usklađenja svojih zajedničkih ciljeva a koje ostvaruju preko kantonalnih saveza i koji se odnose naročito na :
provođenje  utvrđenog  sportsko ribolovnog plana a prema organima vlasti kantona i federaciji BiH, naučnoistraživačkim institucijama, SRS BiH i drugim i institucijama i organizacijama od interesa za udružene članice;
promocija, razvoj i planiranje  sportskog, rekreativnog i turističkog  ribolova;  
promocija, razvoj i planiranje  sportsko ribolovnih takmičenja;
utvrđivanje sistema takmičenja u sportskom ribolovu u Federaciji BiH;
zaštita i unapređenje ribljeg fonda, očuvanje ribolovnih područja i prirodne okoline,promocijapozitivnih aktivnosti i vrijednosti članica SRS FBiH i Saveza i nastupanje u ime članica prema nadležnim zakonodavnim organima, te institucijama čije su nadležnosti usko vezane za rad Kantonalnih saveza i Udruženja-korisnika ribolovnog prava;
izgrađivanje prijedloga, stavova, mišljenja i inicijativa o pitanjima od interesa za sve članice Saveza;
utvrđivanje metoda i oblika rada za ostvarivanje zajedničkih interesa;
štampu i distribuciju dozvola, u skladu sa Zakonom  i  polaganje ribičkih ispita.
Član 4.
Federalni Savez ima svojstvo pravnog lica i stiče ga upisom u registar Ministarstva pravde F BiH .
Savez za preuzete obaveze odgovara svojom imovinom.
Savez ima svoj račun kod poslovne banke.
II. NAZIV SJEDIŠTE I PEČAT
Član 5.
Savez djeluje na području F BiH.
Naziv Saveza  je: Sportsko ribolovni savez Federacije Bosne i Hercegovine. 
Skraćeni naziv je SRS F BiH.
Sjedište Saveza  je u Sarajevu, ulica Trg Heroja do broja 32.  71.000 Sarajevo
Član 6.
Savez ima pečat, štambilj, znak i zastavu.
Pečat  Saveza je okruglog  oblika  u kojem je latinicom  ispisan naziv Saveza a u sredini pečata je  ucrtan lik ribe pastrmke.
Štambilj Saveza je četvrtastog oblika u kojem je latinicom  ispisan naziv Saveza, broj protokola i datum.
Znak Saveza je okruglog oblika. U obrubu kruga je ispisano „Sportsko ribolovni savez Federacije Bosne i Hercegovine“. U unutrašnjem krugu znaka je riba pastrmka koja iskače iz vode i hvata vještačku mušicu vezanu na predvezu. Donja polovina unutrašnjeg kruga je plave boje koja simbolizuje vodu, gornja je bijele boje, a na vrhu gornje polovine se nalazi stilizovano sunce žute boje.
Zastava Saveza ima oblik pravokutnika, dimenzija 2x1 metar, svjetlo plave boje sa znakom Saveza u sredini.
Član 7.
Savez predstavlja predsjednik  Saveza, a u odsutnosti dopredsjednik  Saveza.
Savez je osnivač i član Državnog saveza (SRS BiH).Svoja prava i obaveze regulišu Sporazumom o udruživanju u Državni Savez, Statutom i drugim pravnim aktima.
Savez ima svoje delegate (zastupnike) u organima i tijelima SRS BiH. 
Predsjednik Saveza i dopredsjednik Saveza izravno su članovi Upravnog odbora SRS BiH.
Ostale članove Upravnog odbora SRS BiH biraju predstavnici Skupštine SRS BiH ispred SRS FBiH uz obavezu da 1/3 članova u U.O. SRS BiH moraju biti iz prethodnog saziva zbog kontinuiteta rada.
Izabrani članovi Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine za svoj rad odgovaraju Skupštini Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
Član 8.
Savez se može udružiti i u druge strukovne saveze i ekološke pokrete.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Saveza.
III. PRISTUPANJE U SAVEZ I  PRESTANAK ČLANSTVA U SAVEZU
Član 9.
Svojstvo članice u Savezu može imati uduženje ribolovaca koje je registrovano kod nadležnog organa  i udruženo u Kantonalni savez na prostoru kantona na kojem egzistira.
Članom Saveza može postati i drugo pravno lice koje ima potpisani Ugovor o ribolovnom pravu, koje je potpisnik ugovora o udruživanju u Savez.
Član 10.
Član Saveza postaje se:
apliciranjem Savezu potrebnom dokumentacijom;
prihvatanjem kandidature od strane Skupštine SRS F BiH;
potpisivanjem ugovora o pristupanju Savezu. 
Dokumentacija potreban za apliciranje za članstvo u savezu je:
Rješenje o registraciji u nadležnom ministarstvu
ID broj
Uvjerenje o članstvu u Kantonalnom savezu
Odluka Skupštine Udruženja o pokretanju inicijative za udruživanje u Savez
Zahtjev za pristupanje Savezu
Član 11.
Prestanak članstva u Savezu :
prestankom rada udruge-članice;
samoinicijativnim istupanjem iz Saveza temeljem pismene odluke Skupštine članice.
isključenjem iz Saveza odlukom Skupštine iz razloga nepoštivanja prava i obaveza predviđenih Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, Zakonom o udruženjima i fodacijama, Zakonom o sportu, ovim Statutom i potpisanim ugovorom.
u drugim slučajevima koje predviđaju Zakonske odredbe i provodbeni pravilnici.
IV. PRAVA I OBAVEZE ČLANICA SAVEZA
Član 12.
Članice Saveza imaju jednaka prava i obaveze.
Članice Saveza imaju  prava i obaveze da se u svom radu naročito pridržavaju načela neovisnosti, ravnopravnosti, sportske etike, zakonitosti rada, na način utvrđen provedbenim aktima Saveza.
Član 13.
Članice Saveza preko kantonalnih tijela imaju pravo:
da biraju svoje predstavnike u organe Saveza;
da  učestvuju u radu organa Saveza, iznose svoje stavova i mišljenja o svim pitanjima koja se raspravljaju na nivou tih organa ;
da redovno provode sportsko ribolovna takmičenja i šalju svoje ekipe i pojedince na takmičenja sukladno važećim pravilnicima;
pokreću inicijativu, daju prijedloge i sugestije za donošenje i izmjenu odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti slatkovodnog ribarstva, sportskog ribolova, ribarstva, zaštite voda i prirodnog okoliša;
prema potrebi pokreću pitanja odgovornosti nosilaca funkcija u Savezu. 
pokreću incijativu za opoziv članova koji su  izabrani u organe upravljanja Saveza Federacije i drugih saveza i asocijacija čiji je Savez F BiH član,  u slučajevima nezastupanja interesa članica i Saveza Federacije BiH, donošenja štetnih odluka  po Savez Federacije BIH, članicu saveza, te  neaktivnosti i podnošenja ostavki na rad u organima u koje je predstavnik članice biran,
Član 14.
Obaveze  članica Saveza :
poštovanje odredaba Statuta Saveza;
poštovanje odredaba pravilnika Saveza;
poštivanje odluka nadležnih organa Saveza;
uredno i blagovremeno izmirivanje financijskih, materijalnih i drugih obaveza prema Savezu sukladno zakonu, Statutu i odlukama Saveza najkasnije do 15.11. za tekuću godinu.
usklade svoje Statute i druge akte sukladno Statutu i drugim provedbenim aktima   SRS F BiH
V. DJELATNOST, CILJEVI I ZADACI SAVEZA 
Član 15.
Savez preko svojih organa vrši slijedeće poslove i zadatke  :
provodi javne ovlasti iz zakona o slatkovodnom ribarstvu i provedbenih akata
u cilju efikasnije zaštite ribolovnih voda i ribolovnog fonda, ostvaruje najtješnju  suradnju sa srodnim organizacijama na praćenju i prikupljanju podataka o permanentnim potencijalnim zagađivačima voda i čovjekove prirodne okoline, te predlaže odgovarajuće mjere zaštite;
pokreće rasprave o pitanjima iz oblasti ribarstva uz angažiranje, suradnju, savjetovanje i traženje mišljenja naučnih ustanova;
radi na popularizaciji sportskog, rekreativnog i turističkog ribolova putem sportsko ribolovnih takmičenja i drugih ribolovnih manifestacija, te aktivnog obavještavanja medija o svim aktivnostima kako Saveza, tako i članica saveza;
uređuje sistem sportsko ribolovnih takmičenja na nivou F BiH
provodi utvrđen sistem sportsko ribolovnih takmičenja na nivou F BiH;
utvrđuje poslove i obaveze članica Saveza za spremanje ekipa na državna takmičenja;
kandidira se za organizaciju određenih ribolovnih takmičenja i daje mišljenje za organizaciju takmičenja;
zajedno sa drugim subjektima daje prijedloge i sugestije za donošenje novih ili usavršavanje postojećih zakona, podzakonskih akata i odluka, koje se odnose na slatkovodno ribarstvo, zaštitu voda i životnih zajednica voda u F BiH;
zajedno sa članicama Saveza ostvaruje suradnju sa organizacijama koje proizvode riblju mlađ i sa njima usklađuje programe, planove i akcije poribljavanja ribolovnih voda na osnovu planova i potreba članica i drugih subjekata koji su dužni vršiti poribljavanje;
ostvaruje suradnju sa organima društveno-političkih  zajednica, naučnim, turističkim, sportskim i drugim organizacijama u F BiH,  koje su zainteresirane za sportski ribolov, ribolovni turizam, zaštitu i unapređenje ribolovnih voda i ribljeg fonda i čovjekove prirodne okoline;
informira članice Saveza i njihove članove o radu Saveza i njegovih organa, neposredno  ili putem glasila i sredstava javnog informiranja;
izrađuje i upućuje aplikacije po javnim konkursima svih nivoa i organa vlasti u BiH
organizira i djelotvorno iznosi zahtjeve članica Saveza pred organima SRS F BiH a naročito: 
kandidiranju članica na provođenju i organizaciji sportskih priredbi i manifestacija,
o organiziranju i  provođenju i sportskih priredbi i  manifestacija za koje je dobila pravo organiziranja,
utvrđivanje kriterija i mjerila za finansiranje vlastitih sportskih djelatnosti iz sredstava koja ostvari Savez,
aktivno pomaže članicama u slučaju zagađena voda i pomora ribljeg fonda.
Član 16.
U izvršavanju svojih zadataka, Savez surađuje sa nadležnim organima i drugim institucijama.
Poslove i zadatke obavljaju organi Saveza, komisije i stručne službe Saveza na način utvrđen ovim Statutom i ostalim provedbenim aktima Saveza.
VI. NAČIN STICANJA, KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA
Član 17.
[1] Za svoju djelatnost  Savez  prihode ostvaruje iz slijedećih izvora:
članarine članova Saveza  prema Savezu
doprinosa 10 %  iz prodatih dozvola od korisnika ribolovnog prava, shodno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov
dragovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih osoba;
sredstava dodjeljenih iz proračuna, apliciranja po javnim konkursima i sredstava donacija;
drugih prihoda stečenih  u skladu sa Zakonom  i Statutom.
[2] Članice koje su korisnici ribolovnog prava plaćaju članarinu u vidu doprinosa od 10 % od prodanih ribolovnica iz stava 1. Točka 2. ovog članka, a za članove koji ne kupuju ribolovnice plaćaju članarinu utvrđenu u stavu 3. ovog člana.
[3] Članarina za članove udruženja koja nisu korisnici ribolovnog prava određuje se na sljedeći način:
seniori/seniorke  = 10 KM
seniori/seniorke – invalidi/penzioneri/starosti preko 65 godina = 5 KM
juniori/juniorke = 5 KM
kadetii = oslobođeni plaćanja članarine
[4] Način utvrđivanja visine članarine  se identično primjenjuje  za članove udruženja korisnika ribolovnog prava, a koji ne kupuju ribolovnice kao i za članove udruženja koji nisu korisnici ribolovnog prava.
Član 18.
Savez ostvarene prihode koristi za financiranje ciljeva i zadataka koji su utvrđeni u financijskom planu i programu za tekuću godinu, usvojenim na Skupštini Saveza.
Svi rashodi moraju biti odobreni odlukom Upravnog odbora Saveza.
Zaprimljena sredstva preko blagajne, obavezno se uplaćuju na žiro račun.Naloge za isplatu  sa žiro računa potpisuje predsjednik Upravnog odbora, dopredsjednik Upravnog odbora, ili drugo ovlašteno lice.
Blagajničke naloge potpisuje i izvršava tehnički sekretar Saveza.
Radi usklađivanja debalansa između prihoda i rashoda u toku kalendarske godine, mora se  Odlukom Upravnog odbora izvršiti rebalans finansijskog plana i uskladiti sa stvarno ostvarenim planom prihoda i rashoda na dan 31.12. za tekuću godinu, a koji potvrđuje Skupština na redovnoj godišnjoj Skupštini.
VII. ORGANIZACIJA  SAVEZA 
Član 19.
Organi Saveza  su:
Skupština, 
Upravni odbor, 
Nadzorni odbor
Disciplinski sud.
VII. 1.  SKUPŠTINA SAVEZA
Član 20.
Skupština je najviši organ upravljanja i odlučivanja u Savezu i svoja prava i dužnosti vrši u okvirima Zakona i Statuta.
Skupštinu čine delegati (zastupnici).
Delegate za Skupštinu SRS FBiH delegiraju Kantonalni savezi na četverogodišnji mandat uz mogućnost jednog reizbora (maksimalno dva mandata). 
Kantonalni savezi su dužni poslati pismeno obavještenje o izboru i imenima delegata u kancelariju Saveza minimalno20 dana prije održavanja Skupštine.
Delegiranje se vrši po principu da na svakih 200 članova Kantonalnom savezu pripada 1 (jedan) mandat i to na način:
do 200 članova = 1 mandat
201 do 400 = 2 mandata
401 do 600 = 3 mandata
i tako dalje.
Broj delegata se utvrđuje na osnovu broja razduženih i plaćenih članskih markica i ribolovnica iz prethodne kalendarske godine.
Za delegata na Skupštini mogu biti delegirana samo lica koja posjeduju stručne i moralne kvalitete i koja nisu odgovarala za krivična djela, a za provođenje ovog načela odgovorni su predlagači delegata.
Mandat člana Skupštine prestaje prije isteka roka na koji je izabran podnošenjem ostavke, opozivom ili smrću.
VII 2. NADLEŽNOST SKUPŠTINE SAVEZA 
Član 21.
Skupština Saveza:
donosi Statut,  izmjene i dopune Statuta i druge akta određene Statutom, 
razmatra i usvaja kriterije za izbor i opoziv lica u organima Saveza i drugih asocijacija kojih je Savez član;
bira i opoziva lica izabrana u organe Saveza i drugih asocijacija kojih je Savez član,
razmatra i usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinski sud, komisije imenovane od strane Skupštine, predstavke i žalbe članica Saveza iz domena  ovlasti Skupštine, 
odlučuje o udruživanju u Saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji,prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruge ;
donosi odluku o održavanju vanredne (izborne ili redovne) skupštine
odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa;
Član 22.
Pojedina pitanja iz svoje nadležnosti Skupština može prenijeti na Upravni odbor, ili drugi organ Saveza.
Član 23.
Skupština punovažno raspravlja i odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina delegata (zastupnika) a odluke i zaključci su punovažni, ako za njih glasa natpolovična većina prisutnih delegata (zastupnika).
O donošenju Statuta, ili njegovoj izmjeni Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja prisutnih delegata (zastupnika).Usvojeni Statut, pravilnici, odluke, zaključci i smjernice obvezni su za sve članice.
Član 24.
Za ostale funkcije u organima Saveza, za koje se biraju osobe koje nisu delegati skupštine, mogu biti imenovana samo lica koja posjeduju stručne i moralne kvalitete i koja nisu odgovarala za krivična djela .
 
Član 25.
Skupština ima predsjednika i dopredsjednika Skupštine, koji se biraju na sjednici Skupštine.
Skupštinu saziva i njome rukovodi predsjednik Skupštine, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Skupštine.
Predsjednika i dopredsjednika Skupština bira iz svojih redova, odnosno delegata Skupštine. Mandat predsjednika i dopredsjednika Skupštine traje 4 (četiri)godine, sa pravom još jednog ponovnog izbora (max. dva mandata), s tim što se rotiraju nakon dvije godine.
Kandidate za predsjednika i dopredsjednika Skupštine Saveza predlaže i bira Skupština, vodeći računa o nacionalnoj strukturi kandidata. Isti ne mogu biti članovi Upravnog i Nadzornog odbora, te Disciplinskog suda, i mogu biti članovi maksimalno jedne komisije
Predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora ne mogu biti pripadnici istog naroda, odnosno nacionalne manjine.
Predsjednik Skupštine prisustvuje sjednicama Upravnog odbora po pozivu Upravnog odbora a bez prava odlučivanja (glasanja), ali sa pravom učestvovanja u diskusijama.
U slučaju da Skupština saveza ne usvoji izvješće o radu Upravnog odbora saveza, Upravni odbor se smatra raspuštenim, a vođenje Saveza preuzima Predsjednik skupštine i dopredsjednik skupštine na način da Predsjednik skupštine vrši dužnost predsjednika saveza do izbora novog Upravnog odbora, te  predsjednika i dopredsjednika.
Član 26.
Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i više puta.      
Supština prema načinu sazivanja i održavanja može biti redovna i vanredna.
Vanredna Skupština može biti i izborna, gdje se prije izbora novih saziva definiše da li je mandat izabranih do naredne redovne izborne Skupštine ili puni (četverogodišnji)
Redovna Skupština se saziva i održava u skladu sa Programom rada Saveza, a po prijedlogu Upravnog odbora Saveza. 
Redovnu i vanrednu Skupštinu saziva predsjednik Skupštine po zahtjevu Upravnog odbora ili na inicijativu Nadzornog odbora.
U određenim situacijama, vanrednu skupštinu može, odnosno, mora sazvati Upravi odbor.
Održavanje Vanredne Skupštine može inicirati natpolovična većina svih članova Upravnog odbora, 1/3 delegata Skupštine i Nadzorni odbor. Po ispunjenju ovih uslova, Vanrednu skupštinu je dužan zakazati predsjednik Skupštine, ili Upravni odbor ukoliko vanrednu skupštinu u propisanom roku ne zakažu predsjednik i dopredsjednik skupštine.
Zakazivanje Vanredne Skupštine vrši se u roku ne manjem od 15 dana, a ne dužem od 45 dana, a delegati (zastupnici) se obavještavaju pismeno.
Izjašnjavanje delegata (zastupnika) na Skupštini je javno, a u Poslovniku o radu Skupštine može se urediti način izjašnjavanja na principu tajnosti.
Na sjednicama Skupštine zapisnik vodi tehnički sekretar, a zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjedavajući Skupštine i 2 člana (ovjerivači zapisnika), koje bira Skupština na početku zasjedanja.
Član 27.
Skupština donosi Poslovnik o radu kojim se utvrđuje pitanja unutrašnje organizacije rada Skupštine, uvjeti za rad članova Skupštine, postupak za donošenje odluka i drugih akata, način glasanja, kao i druga pitanja od značaja za efikasan i racionalan rad.
Član 28.
            Radi razmatranja prijedloga, odluka i  akata, ili donošenja drugih konkretnih zaključaka, na osnovu općih akata Skupštine, Skupština može obrazovati svoja tijela i komisije.
           Sastav, djelokrug i druga pitanja od značaja za rad tih tijela uređuju se  Poslovnikom o radu ili posebnom odlukom Skupštine.
Član 29.
Članovi Skupštine su dužni prisustvovati sjednicama Skupštine, kao i u radu skupštinskih tijela u koje su izabrani.
Članovi Skupštine imaju pravo da:
učestvuju u radu, predlažu i budu birani u tijela Skupštine;
odlučuju o pitanjima iz nadležnosti Skupštine;
podnose prijedloge i druga pitanja iz nadležnosti Skupštine;
traže podatke i obavještenja koja su potrebna u svrhu vršenja dužnosti člana Skupštine;
izvršavaju odluke i zaključke Skupštine i njenih radnih tijela 
O prisustvovanju Skupštini vodi se evidencija.
VII 3. UPRAVNI ODBOR  SRS F BiH
Član 30.
Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Saveza. Čine ga po jedan predstavnik iz svakog kantona .
Kandidata za Upravni odbor Saveza predlažu i biraju Kantonalni savezi. Predlaganje i izbor se vrši na zajedničkom sastanku članica Kantonalnog saveza.Na sastanku se vodi zapisnik koji nakon izbora kandidata potpisuju sve članice Kantonalnog saveza.
Kandidat za člana Upravnog odbora  mora biti član Skupštine.
Članove Upravnog odbora aklamacijom potvrđuje Skupština  i isti je za svoj rad odgovoran Skupštini.
Ukoliko neki od Kantonalnih saveza ne dostave prijedlog za člana Upravnog odbora do roka određenog članom 20, mjesto člana upravnog odbora ostaje upražnjeno do održavanja sljedeće Skupštine Saveza.
Ukoliko Kantonalni Savez nije zadovoljan radom svog predstavnika u Upravnom odboru Saveza, može na prvoj slijedećoj Skupštini SRS FBiH tražiti smjenu svog predstavnika u Upravnom odboru i po istom postupku predložiti Skupštini SRS FBiH da aklamacijom potvrdi novog predstavnika Kantona u Upravni odbor.
Članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora ili Disciplinskog suda, te predsjednik, odnosno dopredsjednik Skupštine. Članovi Upravnog odbora mogu biti i članovi samo jedne komisije.
Članovi Upravnog odbora na Skupštinama ne mogu glasati o svojim izvještajima.
Član 31.
Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine s mogućnošću jednog reizbora.
Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Upravnog odbora te komisija upravnog odbora izvanredno može prestati raspuštanjem Upravnog odbora uslijed neusvajanja izvješća o radu Upravnog odbora od strane Skupštine.
Predsjednika i dopredsjednika bira Skupština Saveza a iz reda članova Upravnog odbora. 
Svaki predloženi kandidat je dužan na Skupštini, osim kratke biografije, iznijeti i plan rada, te ciljeve za period svog mandata.
Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Upravnog odbora koji je ujedno i predsjednik Saveza. 
Predsjednik Upravnog odbora ima prava i obaveze kako je regulirano ovim Statutom.
U mandatu od četiri godine  predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora se rotiraju na funkcijama u trajanju od 2 godine, vodeći računa o nacionalnoj zastupljenosti.
Predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora ne mogu biti pripadnici istog naroda, odnosno nacionalne manjine.
 
Član 32.
Upravni odbor je dužan  efikasno i uspješno, s pažnjom dobrog domaćima, rukovoditi  poslovanje Savezom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, odlukama i zaključcima Skupštine.
Rad članova Upravnog odbora temelji se na principima lične i kolektivne odgovornosti.
Predsjednik Upravnog odbora osigurava zakonitost rada u Savezu, primjenu važećih pozitivnih propisa, ovog Statuta i drugih provedbenih akata i za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.
Član 33.
Sjednice Upravnog odbora zakazuje njen predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Saveza po potrebi, a  najmanje četiri puta godišnje. Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik, donose odluke, zaključci i prijedlozi u skladu sa ovlaštenjima iz ovog Statuta i Zakona.
Upravni odbor punovažno raspravlja i odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova. Odluke i zaključci su usvojeni ako za njih glasa natpolovična večina prisutnih članova.
Član 34.
Predsjedniku,  dopredsjedniku i članovima Upravnog odbora prestaje mandat i prije isteka mandata usljed smrti, ostavke, gubitka biračkog i građanskog prava, osudom na kaznu zatvora i opozivom.
Opoziv predsjednika i/ili potpredsjednika mogu pokrenuti članovi Upravnog odbora na sjednici Upravnog odbora. Za pokretanje inicijative opoziva predsjednika i/ili potpredsjednika potreban je inicijativa 4 (četiri) člana Upravnog odbora. O opozivu odlučuje Skupština nadpolovičnom većinom prisutnih članova, javnim izjašnjavanjem ili tajnim glasanjem o čemu se donosi odluka prije samog glasanja.
Pokretanje inicijative opoziva člana Upravnog odbora iz nekog Kantonalnog saveza podnose minimalno 4 (četiri)člana Upravnog odbora. Odluku o inicijativi donosi Upravni odbor natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata, a istu Upravni odbor upućuje Kantonanom savezu koji je delegirao člana Upravnog odbora obrazlagnjem svoga prijedloga. 
Skupštine Kantona mogu pokrenuti inicijativu za opoziv člana Upravnog odbora sa prostora svog Kantona, a o opozivu odlučuje Skupština aklamacijom prisutnih delegata (zastupnika).
Član 35.
Upravni odbor  donosi Poslovnik o radu kojim se utvrđuje pitanja unutrašnje organizacije rada upravnog odbora, uvjeti za rad članova, postupak za donošenje odluka i drugih akata, način glasanja, kao i druga pitanja od značaja za efikasan i racionalan rad, kao i način formiranja svojih radnih tijela.
Član 36.
Upravni odbor ima sljedeće komisije :
Takmičarska komisija
Sudijska komisiju;
Komisiju za ekologiju, zaštitu i unapređenje ribljeg fonda; 
Komisiju za informisanje i marketing;
Komisiju za dodjelu priznanja,  
kao i druge komisije po potrebi.
Mandat članova komisija je 4 (četiri) godine s pravom reizbora još jednog mandata (maksimalno dva mandata).
Poslovnikom o radu Upravnog odbora, detaljnije će se regulirati nadležnosti, prava i obaveze ovih komisija.
Komisije imenuje Upravni odbor iz cjelokupnog članstva Saveza.
Član 37.
Nadležnost Upravnog odbora :
priprema sjednice Skupštine u saradnji sa predsjednikom i potpredsjednikom Skupštine
priprema i podnosi prijedloge Nacrta izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština ;
upravlja imovinom Saveza;
podnosi godišnje ili periodične izvještaje svom radu Skupštini na usvajanje;
rukovodi neposredno radom Saveza;
predlaže Skupštini usvajanje  plana rada za narednu godinu i financijskog plana  rada Saveza;
odlučuje o nagradama i priznanjima;
inicira i učestvuje u zaključivanju ugovora i sporazuma;
doprinosi afirmaciji članica u svim oblastima djelovanja radi što boljeg  društvenog i materijalnog položaja;
donosi poslovnik o radu Upravnog odbora;
donosi pravilnike iz svoje nadležnosti;
potiče i pomaže razvitak takmičarske aktivnosti sukladno pravilnicima;
poduzima i pokreće inicijative za osposobljavanje takmičarskih kadrova;
predlaže Skupštini kotizacije na nivou F BiH;
daje Skupštini Saveza prijedloge za izbor predstavnika Saveza u Skupštini SRS BiH, i članova za Upravni  odbor SRS BiH, poštujući princip ravnomjerne zastupljenosti kantona,
propisuje, utvrđuje formu i štampa obrasce i evidencije za članice;
imenuje tehničkog sekretara Saveza, koji vodi evidenciju članstva Saveza;
odlučuje o organizaciji rada u Savezu i sistematizaciji radnih mjesta u službama Saveza i o tome zaključuje ugovore;
odlučuje o visini naknada za izvršenje određenih poslova i zadataka za potrebe Saveza;
imenuje komisije Upravnog odbora  i svoja radna tijela;
imenuje urednike i redakciju glasila Saveza, predloženu od strane Komisije za informisanje i marketing
promiče i koordinira rad svojih komisija;
imenuje direktora poduzeća koje osnuje Savez a koji ne može biti funkcioner u Savezu;
donosi odluke o putnim troškovima, dnevnicama i drugim troškovima;
vrši distribuciju ribolovnih dozvola, članskih markica, članskih karti i drugih obrazaca o čemu vodi evidenciju; 
putem  delegata (zastupnika) u organima i tijelima SRS BiH pokreće incijative za izmjenu, dopunu i  suspenziju Sporazuma o udruživanju u Državni savez, te  izmjenu i dopunu Normativnih akata državnog saveza, i o tome obavještava Skupštinu SRS F BiH  koja donosi konačnu odluku.
odlučuje o svim drugim  pitanjima za koja ga ovlasti Skupština;
VII 4. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Član 38.
Predsjednik Upravnog odbora Saveza obavlja slijedeće poslove :
vrši funkciju predsjednika Saveza;
predstavlja i zastupa Savez ;
saziva sjednice Upravnog odbora;
rukovodi  radom na sjednicama Upravnog odbora
potpisuje akta koje donosi Upravni odbor i komisije Upravnog odbora;
stara se o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog  odbora ,
ovjerava financijsku dokumentaciju poslovanja Saveza,
raspolaže pečatom Saveza,
potpisuje i ovjerava platne naloge novčanih transakcija Saveza koje odlukom odobri Upravni odbor;
učestvuje u radu i za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini,
obavlja i druge aktivnosti sukladno ovom Statutu i zakonu o slatkovodnom ribarstvu.
Član 39.
     Federalni Savez predstavlja i zastupa predsjednik Saveza, a u slučaju spriječenosti dopredsjednik Saveza  koji mogu pismeno ovlastiti  drugog člana Upravnog odbora da ga u odsutnosti zastupa, ali samo za pojedinačno određene zadatke.
U slučaju neusvajanja izvješća o radu i raspuštanja Upravnog odbora primjenjuje se odredba članka 25. Stav 7. ovog Statuta.
VII 5. NADZORNI ODBOR
Član 40.
Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 člana koje bira Skupština iz redova svog članstva. Članovi Nadzornog odbora trebali bi biti zastupnici financijske struke.
Mandat predsjednika i 2 člana Odbora je 4 godine, s mogućnošću još jednog  ponovnog izbora. Izbor i opoziv Nadzornog odbora vrši Skupština.
Mandat nadzornog odbora može prestati i ranije odlukom skupštine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora, Disciplinskog suda, predsjednik i dopredsjednik Skupštine. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi komisija.
Član 41.
Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti:
da kontinuirano i periodično vrši nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem Saveza;
prati priliv sredstava i trošenje financijskih sredstava Saveza;
da kontrolira da li su ostvareni troškovi pokriveni financijskim planom i odlukama nadležnih organa;
da podnosi izvještaj Skupštini o izvršenim kontrolama u toku godine i posebno izvještaj o kontroli blagajničkog poslovanja i poslovanja po završnom računu;
prati  i tumači primjenu Statuta, zakonskih i podzakonskih akata, (propisa,odluka,  zaključaka i stavova  Skupštine i Upravnog odbora Saveza),
prati  i analizira izvršavanje programa i planova rada Skupštine i Upravnog odbora  Saveza, predlaže mjere za poboljšanje rada Saveza;
podnosi zahtjev Disciplinskom sudu za pokretanje odgovornosti članica i pojedinaca;
vrši i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz ovog Statuta i Zakona o financijsko-materijalnom poslovanju.
VII 6. DISCIPLINSKI SUD
Član 42.
Disciplinski sud čine predsjednik i 2 člana.
Biraju se na Skupštini iz reda članova Skupštine, po mogućnosti da su pravne struke, a na mandat od 4 (četiri) godine s pravom još jednog ponovnog izbora (max. dva mandata). 
Mandat članova disciplinskog suda može prestati i ranije odlukom skupštine.
Inicijativu za smjenu predsjednika i članova Disciplinskog suda mogu pokrenuti članovi Upravnog odbora (najmanje 4 člana Upravnog odbora), ili 1/3 delegata na Skupštini. Odluku o smjeni donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih delegata.
Drugostepeni organ za žalbe na odluku Disciplinskog suda je Upravni odbor  koji potvrđuje ili poništava odluku Disciplinskog suda natpolovičnom većinom prisutnih članova UO.
Odluka Upravnog odbora je konačna.
Članovi Disciplinskog suda  ne mogu biti članovi Upravnog i Nadzornog odbora, te predsjednik ili podpredsjednik Skupštine. Također, ne mogu biti ni članovi drugih komisija.
Član 43.
Disciplinskom sudu zahtjev za pokretanje postupka mogu podnijeti članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, svih komisija, predsjednik i potpredsjednik Skupštine, svi delegati na Skupštini, te i Kantonalni savezi, ali ne za unutar-kantonalne probleme. 
Disciplinski sud razmatra prijavu i određuje se o svojoj nadležnost. Ukoliko je nenadležan, upućuje pokretača postupka na nadležnu instituciju, a o takvim slučajevima se očituje mišljenjem i daje savjet pokretaču prijave.
U svojoj nadležnosti, Disciplinski sud donosi odluku i sankciju na osnovu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti donosi Upravni odbor. Svoju odluku Disciplinski sud dostavlja u pisanom obliku učesnicima u postupku.
Učesnici u postupku imaju pravo žalbe na odluku Disciplinskog suda u roku od 8 dana nakom primitka odluke Disciplinskog suda.
Drugostepeni organ je Upravni odbor SRS FBiH koji donosi konačnu odluku natpolovičnom većinom prisutnih članova U.O.
VII 7. TEHNIČKI SEKRETAR SAVEZA
Član 44.
Administrativne poslove SRS FBiH obavlja tehnički sekretar.
Lice koje obavlja dužnost tehničkog sekretara mora imati najmanje IV stepen školske spreme društvenog smjera. Istog imenuje Upravni odbor  sukladno članku član 37. stav 1. tačka 18. ovog Statuta nakon provedenog javnog natječaja.
Tehnički sekretar svoje poslove obavlja kao lice u stalnom radnom odnosu, sa cijelim ili pola radnog vremena.
Poslove Saveza tehnički sekretar obavlja u prostorijama Saveza, a po potrebi i na terenu.
Tehnički sekretar ne može biti član  Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Disciplinskog suda, niti bilo koje komisije Upravnog odbora.
Član 45.
Zadaci tehničkog sekretara Saveza su :
Realizira provedbu odluka, zaključaka i drugih naredbi koje mu naloži Upravni odbor,
Priprema i distribuira materijale koji će se razmatrati na sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i ostalih tijela Saveza,
Vodi zapisnike na sjednicama tijela Saveza,
Vodi evidencije o blagajni Saveza,
Brine o štampanju, distribuciji, zaduženju  i razduženju  članskih knjižica, markica i ribolovnih dozvola,
Vodi evidencije o novčanim zaduženjima članica prema Savezu,
Vodi evidenciju o članstvu Saveza,
Neposredno komunicira sa Upravnim odborom radi rješavanja tekućih pitanja,
Neposredno komunicira sa članicama Saveza i drugim tijelima Saveza, zaprimajući od njih inicijative upućene Upravnom odboru,
Obavlja povjerene mu stručne poslove i vodi potrebne evidencije Saveza.
Član 46.
Upravni odbor može razriješiti tehničkog sekretara odnosno dati mu otkaz ugovora o radu ukoliko nađe opravdane razloge koji evidentno upućuju na činjenicu da isti bilo neadekvatno, neodgovorno, nepravovremeno ili maliciozno obavlja povjerene mu poslove i zadatke.
Otkazni rok je 30 dana.
VIII STRUČNI POSLOVI I EVIDENCIJE
Član 47.
Stručne poslove i evidencije koje vodi tehnički sekretar.
U Savezu  vode se slijedeće evidencije:
knjiga protokola, pošte;
knjiga zapisnika sa registrima odluka Skupštine i Upravnog odbora;
knjiga dnevnog prometa ,
blagajnički izvještaj;
knjiga ulaznih faktura , 
blokovi blagajničkih uplata i isplata;
glavna financijska knjiga;
matična knjiga  članica Saveza;
knjige inventure i arhive organa Saveza
Finansijsko knjigovodstvo vodi ovlašteni knjigovođa ili knjigovodstveni servis, sa kim Savez sklopi ugovor o vođenju knjigovodstva i izradi završnih računa u skladu sa Zakonom.
IX JAVNOST RADA SAVEZA
Član 48.
Rad Skupštine i njenih radnih tijela kao i rad Upravnog odbora je javan. Javnost organa i tijela Saveza obezbjeđuje se naročito:
javnim održavanjem sjednica;
blagovremenim i objektivnim informiranjem članova Saveza putem javnih glasila,
stalnom suradnjom sa predstavnicima javnog informiranja i objavljivanje odluka organa Saveza.
X GLASILA SAVEZA
Član 49.
Savez izdaje svoja glasila.
Komisija za informisanje i marketing se stara o koncepciji glasila.
Uređivanje i sadržaj glasila trebaju odražavati stavove, ciljeve i zadatke te postignute rezultate ovog Saveza a također i članica Saveza.
Glasilo treba da obezbjedi redovito i blagovremeno obavještavanje svih članica o  svim značajnijim pitanjima iz djelokruga rada Saveza.
Elektronska glasila saveza su WEB stranica i Facebook profil koju uređuje tehnički sekretar Saveza i/ili i druga osoba ovlaštena od strane Upravnog odbora i na kojima se moraju objavljivati svi izvještaji o radu organa i njihovih, komisija.
Izdavanje glasila financira Savez iz vlastitih sredstava i namjenski obezbjeđenih sredstava za glasilo od reklama privrednih subjekata koje će se objavljivati u glasilu. 
XI PRESTANAK RADA SAVEZA 
Član 50.
Savez  prestaje sa radom:
na način utvrđen Zakonom;
iz razloga izraženog voljom osnivača.
Odluku o prestanku rada Saveza  donosi Skupština 2/3 većinom glasova ukupnog broja saziva Skupštine.
Odlukom o prestanku rada Saveza obavezno se utvrđuju i razgraničavaju prava i obaveze  Saveza.
U slučaju prestanka rada Saveza, Skupština u roku od 60 dana donosi odluku o raspodjeli imovine i obaveza Saveza, uz konačno određivanje namjene financijskih sredstava, pokretne i nepokretne imovine kao i imovinskih prava članica Saveza.
Ukoliko Skupština ne donese potrebnu odluku u datom roku, imovina Saveza se dijeli prema članicama Saveza i to u postotku učešća u financiranju rada Saveza u zadnje tri godine.
XII POSTUPAK PROMJENA STATUTA
Član 51.
O promjeni Statuta odlučuje Skupština.
Promjene Statuta može inicirati najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Skupštine ili Upravni odbor Saveza.
Član 52.
Skupština prethodno odlučuje o pokretanju postupka mijenjanja Statuta i imenuje stručnu komisiju.
Prijedlog teksta o promjeni Statuta utvrđuje stručna komisija i dostavlja članicama na očitovanje.
Po očitovanju prijedloga teksta Statuta stručna komisija utvrđuje konačan prijedlog Statuta, ili Izmjena i dopuna Statuta i takvog ga stavlja pred Skupštinu na raspravljanje i usvajanje.
Statut je usvojen ako je za njega glasalo 2/3 većina od ukupnog broja prisutnih delegata (zastupnika) u Skupštini Saveza. 
Izmjene i dopune ovog Statuta u potpunosti su identične postupku donošenja Statuta.
Član 53.
Statut i njegove odredbe stupaju na snagu danom donošenja i usvajanja na Skupštini Saveza, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar nadležnog  ministarstva Pravosuđa i uprave F BiH.
Član 54.
Savez  je dužan u roku od godinu dana donijeti i uskladiti normativna akta sa odredbama ovog Statuta.
Član 55.
Sve što nije regulirano ovim Statutom, na snazi su odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama F BiH, Zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH, Zakona o sportu BiH, Zakona o obveznim odnosima kao i ostali zakoni i zakonski propisi koji reguliraju poslovanje na vodotocima.
XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 56.
Tekst ovog Statuta objavit će se na oglasnoj ploči Sportsko ribolovnog Saveza  F BiH  kao i na oglasnim pločama Udruga i Kantonalnih saveza –članica Saveza napisan na službenim jezicima F BiH, te na web portalu i zvaničnoj Facebook stranici SRS FBiH.
Član 57.
Iznimno za izbornu Skupštinu u 2016. godini, princip određivanja delegata gdje nisu sva udruženja u Kantonalnom savezu ili ne postoji Kantonalni savez je: 
na zajedničkom sastanku svih Udruženja koja egzistiraju na području Kantona, će se izabrati delegati iz tog Kantona sukladno članovima 20. i 30. Statuta SRS FBiH.
Član 58.
Tumačenje Statuta daju predsjednik i dopredsjednik Skupštine Saveza FBiH.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut SRS F BiH broj 2/2008, od 19. 04. 2008 godine.
Član 59.
Članice Saveza  dužne su u roku od godinu dana donijeti i uskladiti normativna akta sa odredbama ovog Statuta.
 
Sportsko ribolovni savez FBiH
Broj:________________                                                           Predsjednik Skupštine
Datum: 06.02.  2016.godine                                                              ___________________
                                                                                               Hodak Zlatko
 
 
 
 
 
 
 
Obrazloženje!
 
          Komisija za izradu Nacrta izmjena i dopuna Statuta Sportsko ribolovnog Saveza FBiH, koja je na osnovu Odluke Skupštine SRS FBiH iz Donjeg Vakufa od 28. 02. 2014. godine i Odluke Upravnog odbora održanog 27. 03. 2014. godine, napravila je Nacrt izmjena i dopuna Statuta SRS FBiH, koji je dostavljen članicama, da na isti pošalju svoje prijedloge, sugestije i primjedbe, kako bi na osnovu istih komisija mogla uraditi  konačni tekst  prijedloga izmjena i dopuna Statuta SRS FBiH i koji bi se kao takav dostavio Skupštini na usvajanje u mjesecu februaru 2015. godine
          Na osnovu dostavljenog Nacrta izmjena i dopuna Statuta članicama Saveza, svoje prijedloge, sugestije i primjedbe, a radi što kvalitetnijeg Statuta u konačnoj verziji, dostavili su:
Udruženje „Bistro“ iz Sarajeva sa prijedlogom izmjena i dopuna člana 3., 10., 13., 16., 20., 23., 24., 25., 26., 30., 31., 32.,37., 40., 49. i 56. Nacrta Statuta,
 
Sportsko ribolovno društvo „Bjelave“ Čapljina, sa prijedlogom izmjena i dopuna člana 19 i 23. Nacrta Statuta,
 
UGSR „Vareš“ iz Vareša, sa prijedlogom izmjena i dopuna člana 2., 3., 30. I 34. Nacrta Statuta,
 
Udruženje „Bistro“ Zenica, sa prijedlogom izmjena i dopuna člana 13., 14., 25., 28., 30., 31., 32., 42. i 43. nacrta Statuta,
 
Srednjobosanski kanton, sa prijedlogom izmjena i dopuna člana 7., 9., 13., 16., 17., 19., 20., 23., 25., 28., 30., 31., 34., 37., 40., 42., 47., 49., 50. i 52. Nacrta Statuta
Nakon ponovnog poziva upućenog dana 30 jula 2015. Godine, na adresu Saveza su došle sugestije od Mirsada Gajevića (SRD Vogošća) i Ismeta Bajraktarevića (FFC Caddisfly, Sarajevo) koje su razmotrene i u većini i  usvojene na sastanku Komisije održanom dana 20. decembra u prostorijama Saveza.
Tada je i usvojen konačni Prijedlog novog Statuta SRS FBiH.
Isti je prezentiran Upravnom odboru na sjednici UO održanoj dana 23. januara 2016. godine, kada je, uz korekcije urađene čisto zbog jasnijeg tumačenja određenih dijelova, usvojen u ovoj formi i kao ovakav proslijeđen članicama SRS FBiH na razmatranje, a u svrhu priprema za održavanje Skupštine SRS FBiH na kojoj će biti samo jedna tačka dnevnog reda  – Usvajanje novog Statuta Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH

 

Search

f t g m